3279

Vi mäter vår påverkan

För att veta vad man ska göra och vart man ska gå behöver man veta var man befinner sig. När vi på Djurgården beslutade att jobba närmare tillsammans runt utvecklingsfrågor var hållbarhetsfrågorna den naturliga utgångspunkten. Vi visste dessutom att vårt arbete måste vara väl underbyggt med fakta. Våren 2017 genomförde vi därför den första nulägesanalysen tillsammans med företaget U&We. Tillsammans med den nybildade Kärntruppen får Hållbarhet och med U&Wes framtagna och beprövade metodik skräddarsydde vi enkäter som gick ut till Kungliga Djurgårdens Intressenters då 41 medlemmar. Vidare genomfördes intervjuer med åtta av medlemmarna. Vi valde att se på följande områden och inhämta statistik avseende det föregående helåret 2016:

  • Inköp och leverantörspåverkan
  • Mat och dryck
  • Gods- och persontransporter
  • Samhällsutveckling
  • Kommunikation
  • Frågor ställdes om andel ekologisk, mängd avfall, typ av energianvändning, transporter, tillgänglighetsanpassning och mycket annat. Vi kunde konstatera att nätverket hade ett antal styrkor:
  • Hur ser intresse för samarbete ut
  • Finns någon intressent som ligger i framkant inom varje område
  • Starka inom tillgänglighet
  • Spännande enskilda initiativ som går att lyfta utåt

Väl grundat på fakta kunde vi tydligt se var vår påverkan är som störst. Utifrån detta definierades fyra fokusområden för det fortsatta arbetet: Bilfritt och fossilfritt Djurgården, Hållbar matkultur, Djurgården – En världsutställning för hållbarhet och Djurgården öppet, tillgängligt och välkomnande.

2019 genomförde vi en uppföljande undersökning för att se hur samarbetet utvecklats och vad aktörerna genomfört under de två åren som gått. Vi satte ytterligare fokus på våra restauranger som ingår i nätverket. Restaurangerna samlade in särskild statistik tack vare samarbetet med Hållbara Restauranger där en del av arbetet är att just mäta och har koll på vår påverkan. Genom att vi mäter vår påverkan medventandegörs vi och får verktyg för att ändra beteende.

Det var glädjande att se hur steg hade tagits för att förbättra sig ytterligare under dessa två år. Fler mätte och hade koll på sina siffror, fler som köpte certifierade produkter, fler som hade inköpspolicies på plats, fler som köpte förnybar el och underlättade tillgängligheten för alla.

Vill du läsa mer om hur vi arbetar gör du det här

Kontinuerliga mätningar

Tanken att mäta påverkan vartannat år utmanas nu. Siffrorna kommer att påverkas avsevärt av den nedstängning pandemiåret 2020 har inneburit. Då siffror från nedstängda verksamheter inte har något större värde kommer beslut om att flytta fram inventeringen ett år att fattas inom kort.

Djurgårdens aktörers hållbarhetsarbete sker till stor del i samverkan (17.6,17)

Fokusområdet Hållbar matkultur främjar bla. en hållbar konsumtion och produktion (12.2,3,4,5,8)

Ett Fossilfritt och bilfritt Djurgården minskar bla. Stockholms miljöpåverkan samt främjar inkluderande städer (11.2,3,4,6)

Djurgårdens aktörer sluter upp kring en gynnsam och hållbar besöksnäring (8.1,6,8,9)

Djurgården- en världsutställning för hållbarhet visar på många sätt att bekämpa klimatförändringarna (13.3)

Ett öppet, tillgängligt och välkomnande Djurgården gäller alla (10.2,3,7)