585

Samisk sked blir ny entré till Nordiska museet

Tillgängligheten förstärks

Som en viktig del i det långsiktiga tillgänglighetsarbetet öppnade Nordiska museet den 1 juli 2020 en ny entré mot den tidigare stängda bakgården och Galärparken. För den konstnärliga gestaltningen står den finska konstnären Outi Pieski . Konstverket ”Two Directions”, inspirerad av föremål ur museets samiska samlingar. Med ”Two Directions” synliggörs en viktig del av nordiskt och samiskt kulturarv som nu får ett permanent avtryck i museibyggnaden.

Det permanenta konstverket Two Directions / Guokte Bálga är gjort av Outi Pieski på uppdrag av Nordiska museet och Statens konstråd. Verket är byggnadsknutet och består av flera delar i och omkring den nya västra entrén. Två av delarna finns längs entrébyggnadens utskjutande glasparti och på avgränsande staket gjorda av olika mönster utförda i corten. Mönstret skapar ett ljus- och skuggspel som förändras över dygnets timmar och årstidernas skiftningar.

Varje enskilt element utgör ett ord

– Den gamla, samiska dekorationstraditionen är ett språk där varje enskilt element är ett ord. Tillsammans skapar de en sirlig historia om samisk filosofi, kosmologi och liv. Konstverket speglar museets samlingar, som omfattar föremål från flera olika samiska regioner. Väggarnas utsmyckning hämtar inspiration från sydsamiska dekorationsband, vars diagonala struktur är ett uttryck för flexibilitet och gemenskap. Den vertikala/horisontella strukturen står för stadga och stabilitet, säger Outi Pieski

Mönsterbilden till verket har Outi Pieski hämtat från en dekorerad sked i ben från museets samlingar. I samisk kultur är skeden ett personligt föremål. Skedens ristningar, tecknen och mönster är bärare av ett kulturarv och identitet men också magi och mytologi.

Two Directions

– Verket Two Directions är ett medvetet, samtida tillägg till vår ikoniska museibyggnad som är rikt dekorerad med skulpturer och reliefer beskrivande den nordiska historien och mytologin. För oss är det viktigt att uppdatera museibyggnaden på ett varsamt, samtida och respektfullt sätt. Outi Pieskis verk synliggör och bidrar till ytterligare dimensioner och förhållningsätt inom nordiskt kulturarv, sa Sanne Houby-Nielsen, styresman på Nordiska museet.

– I verket förenar Outi Pieski på ett djupt egensinnigt och poetiskt sätt sina erfarenheter och kunskaper från den samiska kulturen och hantverkstraditionen till ett samtida monumentalt konstverk, säger Peter Hagdahl, curator på Statens konstråd.

En del i det viktiga tillgänglighetsarbetet

Den nya entrén ligger i museets markplan och utgör en viktig del i det långsiktiga tillgänglighetsarbetet. Genom att skapa en ny väg in till museet öppnas tidigare stängda ytor för lärande upplevelser. Den nya entréns utbyggnad är ritad av arkitekt Lone-Pia Bach. Längre in i entrén visas även det nyförvärvade videoverket Birds in the Earth av den finska konstnären Marja Helander.

Two Directions synliggör nordisk och samisk kultur (10.2)

Sveriges enda nationalstadspark erbjuder säkra och hållbara grönområden för alla, skyddar kultur och naturarv samt främjar en inkluderande urbanisering (11.3,4,7)