4438

Vi lyfter Biologiska mångfaldens dag

Djurgården är något av Stockholms gröna vardagsrum och en viktig del utav Nationalstadsparken. Hit är alla välkomna för att hitta rekreation, kunskap och glädje. Med såväl evemangspark, museipark och stora grönområden finns utrymmer för alla – människor och djur.

Här återfinns så mycket som cirka 1200 skalbaggearter, 800 blomväxter och över 100 häckande fågelarter. Inte så konstigt att vi uppmärksammar den Biologiska mångfaldens dag varje år här hos oss på Djurgården. Dagen som är till för att öka medvetandet om artrikedomens betydelse och 2002 utsåg FN den 22 maj till den internationella biologiska mångfaldens dag. 2017 skapade eldsjälar här i Sverige en rörelse i hela landet för att ta hit och lyfta dagen. Rörelsen har växt sig starkare år för år och idag är den 22 maj en av landets största naturhögtider. Eldsjälarna blev uppmärksammade av FN och initiativtagarna belönades med utmärkelsen “Årets miljöhjälte” av Världsnaturfonden WWF.  

Biologisk mångfald står för variationsrikedom bland levande organismer av alla ursprung, det innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem förklarar FNs definition om biologisk mångfald. 

Insatser för biologisk mångfald i Nationalstadsparken

Vi har här i Sverige som många andra länder kommit överens om att arbeta för att bevara biologisk mångfald. Vi på Djurgården är stolta att vara en del av och bidra till den biologiska mångfalden och ser vikten i att värna om den. Många insatser görs här i Nationalstadsparken. Här värnar vi bland annat om Djurgårdens magnifika Eklandskap som funnits sedan 1700-talet. Kungliga Djurgårdens förvaltning värnar och sköter eklandskapet för att bibehålla dess artrika biotoper. Minst 1500 arter lavar, mossor, svampar och insekter mer eller mindre är beroende av eken som livsmiljö. Eken är också en viktig livsmiljö för fåglar och fladdermöss som gynnas av alla de insekter som här finns. Ett annat viktigt projekt är “Vårda och Visa Isbladskärret” där WWF sedan flera år informerar om fågelsjön Isbladskärrets biologiska värde. Vi rekommenderar ett besök till kärret som finns här på sydöstra Djurgården.  

Idag hotas den biologiska mångfalden bland annat av föroreningar som direkt kan påverka förekomsten av djur, växter eller svampar, eller försämra deras fortplantningsförmåga. Överutnyttjande och ohållbar jakt eller fiske och förstörelse av livsmiljön för djur, växter eller svampar försämras eller försvinner.  

Vi som jobbar för ett hållbart Djurgården uppmärksammar den biologiska mångfaldens dag och kommer under dagen att hjälpa till att göra hela Stockholm och den kungliga Nationalstadsparken till en pollinerarvänlig stad och park. Genom att dela ut fröpåsar med fröer till pollinerande blommor kommer humlor, bin och insekter trivas bättre här. Om vi hjälps åt att sprida fröerna i vår fantastiska park där vi vill att alla arter ska trivas. Skansens kommer också under veckan att undervisa digitalt om biologisk mångfald kostnadsfritt för elever i årskurs 3-9. Allt för att sprida kunskap om vikten av biologisk mångfald hos den yngre generationen.  

Genom att använda restmassor från infrastrukturprojekt som en lokal resurs nära utvinningsplatsen minskar tunga transporter, och utsläppet av koldioxid sänks. Projektet kan bidra till att klimatåtgärder integreras i stadens strategier och planering.(13.2)

Genom projektet skapas en ny livskraftig miljö och en fristad för naturligt liv att utvecklas. (15.1)