6067

Östersjön i fokus för ungas lärande

Unga får kunskap på djupet när Vrak – the Museum of Wrecks och Baltic Sea Science Center vänder sig till elever i alla åldrar.

Östersjöns klassrum – en skolwebb

I augusti 2022 lanserade Vrak – Museum of Wrecks Östersjöns klassrum, en satsning på att sprida kunskap om Östersjön. I fokus står marinarkeologi och de vrak och lämningar från stenålder till nutid som finns bevarade på havets botten.

Ingen annanstans i världen finns det så många välbevarade vrak som i Östersjön. Museet Vrak tar deras berättelser till ytan. Men själva vraken och föremål låter de ligga kvar på botten där de bevaras bäst. Genom de marinarkeologiska lämningarna belyser man Östersjön och berättar om hur människor i alla tider använt havet som resurs och vad det har fått för konsekvenser.

Östersjön som kunskapskälla

Östersjöns klassrum är en skolwebb som hjälper lärare att ge sina elever en fördjupad kunskap om det som hänt både på och i Östersjön genom historien. Materialet kan användas i ämnesövergripande temaarbeten. Något man gjort på Sunnandagskolan i Kalskrona. Undervisningen kan också fördjupas i ämnen som historia, samhälls- och naturkunskap eller språkämnen och bild. Östersjön och dess historiska vrak och lämningar är en sammanhållande kontext. Utifrån den kan man arbeta med kunskap, förståelse och förmåga till dynamiskt tänkande i stort. Likaså kan man försöka nå insikter om konkret handlande i förhållande till Östersjön.

Baltic Sea Science Center – ett kunskapscenter om Östersjön

Baltic Sea Science Center på Skansen öppnade 2019. Sedan starten har det varit ett kunskapscenter för Skansens pedagogiska arbete. Med fokus på samspelet mellan människa, djur och natur belyser man Östersjöns fyra stora miljöutmaningarna – övergödning, överfiske, miljögifter och utarmad mångfald. I flera skolprogram visar man på hur havet påverkas av människan, och hur havet påverkar oss. Vilka handlingar i våra dagliga liv påverkar Östersjön? Hur kan vi agera för att göra så liten skada som möjligt?

Östersjöns unika växt- och djurliv på nära håll

På Baltic Sea Science Center kan elever ta del av Östersjöns unika växt- och djurliv på nära håll. Här finns akvarier, utställningar, lektionssalar och laboratorium. Vid besök på BSSC kan eleverna få se livet under ytan men också vara aktiva och undersöka olika frågor och fenomen. Därmed får de lära sig om de utmaningar som Östersjön står inför. Men när eleverna går hem ska de också ha fått med sig möjliga verktyg och en förståelse för att vi alla kan bidra genom en hållbar livsstil. Detta är ett viktigt budskap, inte minst för den generation som växer upp nu och ska ta över.

Resultaten är många. Bland annat har elever vid Täby Enskilda Gymnasium gjort Forskapodden där de samtalar med ett antal forskare om Östersjön.

Klimatportalen Ett varmare hav

I januari 2022 lanserade Baltic Sea Science Center klimatportalen Ett varmare hav. Den riktar sig till lärare och elever i gymnasieskolan. I ett samarbete mellan BSSC och forskare på Institutionen för akvatiska resurser på Sveriges lantbruksuniversitet förmedlas kunskap om Östersjön, om klimatet och om hur livet under ytan kommer att påverkas när havet blir varmare. Här finns också fördjupningar, ingångar till praktiska moment där eleverna kan vara med och forska eller engagera sig för att sprida kunskap.

Spelregler för Brädspelet Rädda som eleverna Stella, Tove, Hjördis och Irma vid Anna Whitlocks gymnasium skapat som ett sätt att föra vidare sin kunskap om Östersjön.

Vrak – the Museum of Wrecks och Baltic Sea Science Center bidrar genom sina utbildningsportaler till utbildning för en hållbar utveckling (4.7)

Vrak – the Museum of Wreks och Baltic Sea Science Center bidrar genom sina utbildningsportaler till att unga får ta del av vetenskaplig kunskap för ett friskare Östersjön (14.A)