6092

Trafiksmart testvecka visar vägen framåt

Utan bilar blir Kungliga Djurgården trafiksmart och mer öppet och välkomnande för alla

Mer plats för barn och aktiviteter, fler som åkte kollektivtrafik och en tydlig önskan att promenera till Kungliga Djurgården är några av resultaten som kan utläsas av en trafiksmart testvecka som genomfördes på Djurgården första veckan i juni. Sammantaget visar testet också att ett bilfritt Djurgården är möjligt om det kombineras med förstärkt kollektivtrafik och bättre förutsättningar för gång och cykel.

Djurgården är Sveriges mest attraktiva besöksdestination och en del av den Kungliga Nationalstadsparken. Under några intensiva sommardagar i juni 2022 genomfördes en trafiksmart testvecka på Djurgården. 2-7 juni stängdes den anrika Djurgårdsbron av för allmän biltrafik med målet att förbättra tillgängligheten för alla. Detta genom att få ett bättre flöde över Djurgårdsbron och längs Djurgårdsvägen. Kollektivtrafiken på vatten förstärktes och Djurgårdsfärjetrafiken slog rekord med toppnoteringen 33 435 passagerare den 4 juni. Stängda parkeringsplatser aktiverades och den lugnare trafiksituationen gav mer utrymme åt gående och cyklande. Den besökarundersökning som gjordes under veckan visar att så många som 90% av besökarna helst tar sig till Djurgården utan bil. 85% ställde sig positiva till ett framtida bilfritt Djurgården och kommenterade att gaturummet upplevdes som behagligare och mer tillgängligt.

Gemensamt budskap som spreds via stora posters vid Djurgårdsbron och på Djurgårdsstrand. Budskapet användes även i annonser i SvD och Mitti.

Varför en trafiksmart vecka?

På Djurgården samsas naturupplevelser, museer, utställningar, hotell med boende, tivoli och nöjen. Det är viktigt för oss att alla har tillgång till kultur- och naturupplevelserna här – de tillhör oss alla och är del av vårt gemensamma arv. Djurgården är en ö och den besökstäta delen, den s.k. Evenemangsparken nås landvägen via Djurgårdsbron där kollektivtrafik, transporter, färdtjänst, taxi, och allmän biltrafik samsas med gående och cyklister. När vi har som flest besökare är situationen på bron ohållbar. Det är ett känt faktum att det med bara ett relativt fåtal bilar kan skapas köer längs denna enda väg och över bron in i och ut ur Evenemangsparken. Och med bilköer blir det också stopp i kollektivtrafiken. Genom att begränsa den allmänna biltrafiken, som transporterar få besökare till oss i förhållande till det totala besöksantalet men begränsar framkomligheten och tillgängligheten för många, ökar vi tillgängligheten. Det är en smart trafiklösning som också gynnar trafiksituationen i hela Stockholm.

15 miljoner besökare per år

Evenemangsparken är det område på Djurgården där flertalet av de stora attraktionerna finns och här finns många av våra trafikutmaningar. Det framgår inte minst av den trafikutredning som Kungliga Djurgårdens Intressenter tagit fram tillsammans Kungliga Djurgårdens förvaltning och 3E Entertainment för att analysera dagens situation och ta fram förslag för ett framtida bil- och trafiksmart Djurgården. Utredningen pekar bland annat ut belastningen på Djurgårdsbron som en stor utmaning och visar på att vi som en hållbar destination behöver fokusera på tillgänglighet och ny mobilitet. Gamla lösningar klarar inte dagens utmaningar och än mindre framtidens. Slutsatserna i trafikutredningen är lika enkla som tydliga: det behövs förbättrad infrastruktur, en ny gång- och cykelbro och mer kollektivtrafik, medan bilen får stå tillbaka och ge plats åt människor.

Fossilfritt och trafiksmart Djurgården

Den trafiksmarta testveckan är ett viktigt verktyg för att nå våra långsiktiga mål inom fokusområdet Fossilfritt och trafiksmart Djurgården. Med trafikutredningen som bas och med målen inom vårt fokusområde Fossilfritt och trafiksmart Djurgården formulerade vi hösten 2021 ett uppdrag för en testvecka som innebar:

 • att ta fram former som möjliggör en stängning för biltrafik vid själva Djurgårdsbron.
 • att flertalet p-platser i det som kallas Evenemangsparken stängs, med undantag för exv. boende- och handikapparkering.
 • att parkeringsytorna förvandlas till upplevelseytor fyllda med härliga attraktioner och aktiviteter.

Djurgårdsbron är avstängd varje år lördagar, söndagar och helger från tidigt i april till tidigt i oktober. Då sker visering i höjd med Biologiska museet, vilket är en utmaning då många kör över bron trots förbud. Med testveckan var önskan att verkligen stänga bron för allmän biltrafik och att därmed sköta visering på Strandvägen. För att få testet till stånd krävdes samsyn, stora satsningar och en omfattande samordning intressenterna emellan och med andra berörda aktörer. Under senhösten och våren samlades en arbetsgrupp med representanter från Kungliga Djurgårdens Intressenter, Kungliga Djurgårdens förvaltning och Trafikkontoret i Stockholms stad för att ta fram en praktisk plan för hur en stängning skulle kunna genomföras. Allt med hänsyn till trafikflöden, visering och tillståndshantering. Tillsammans bestämdes att testveckan skulle genomföras den första veckan i juni

En evenemangstät vecka i juni

Den första veckan i juni var särskilt evenemangstät. FN stora miljökonferens Stockholm +50, Stockholm Marathon, Sveriges Nationaldag och Marinen 500 år är några av de stora evenemang som pågick, och som påverkade trafiksituationen i stort. Det gjorde att Visit Stockholm tillsammans med oss och i bred samverkan tog fram ett generellt budskap för Stockholm under denna vecka. Tillsammans uppmanade vi gäster att inte ta bilen till centrala staden under perioden. Vår kommunikation tog avstamp i samma budskap. Vi hälsade våra gäster välkomna och rekommenderade andra sätt att ta sig hit: När Kungliga Djurgården är som mest spännande välkomnar vi alla – förutom bilen. 

Den gemensamma kommunikationen runt vår testvecka var en viktig del i projektet. I ett brett samarbete mellan intressenter, KDI, KDF, Visit Stockholm, regionen och staden arbetade vi för att välkomna alla med ett positivt budskap – Välkomna hit med kollektivtrafik, gång och cykel. I posters, annonser, på webben och i social media arbetade vi tillsammans för att nå ut med vårt budskap.

Här följer några exempel på hur intressenterna kommunicerade ut testveckan:

The Viking Museum kommunicerar med glimten i ögat när de skickar ut sina vikingar att testa olika sätt att ta sig till Djurgården.
PopHouse visar hur härligt ett bilfritt Djurgården kan vara genom denna film som delades i alla kanaler.
Junibackens budskap:
Tut tuut! 2-7 juni är Djurgårdsbron avstängd för allmän biltrafik och parkeringsplatserna är avstängda för att ge plats åt annat som är kul. När du ska besöka oss rekommenderar vi att du tar dig kollektivt, till fots, med cykel eller käpphäst. 🚃 🚶🏽‍♀️🚲 🛥 Båten hit är en upplevelse i sig! Dessa dagar är det folkfest i stan med massor av olika evenemang så planera din resa hit. SL-appen är ett tips. 🌸 Om du ändå måste ta bilen så finns parkeringsplatser vid Garnisonen, ca 10 minuters promenad från Junibacken.

Trafikavstängningen är ett test som ingår i en långsiktig satsning på ett trafiksmart och hållbart Djurgården, tillgängligt för alla. 🌱

Färdtjänst och bilar med handikapptillstånd är undantagna förbudet att köra över Djurgårdsbron.
#royaldjurgården #trafiksmartdjurgarden #junibacken
Rosendals budskap:
Vägen till oss går till fots, med färja, spårvagn, buss eller cykel 2 – 7 juni då Djurgården blir trafiksmart! Djurgårdsbron stängs för privattrafik i ett led för ett mer tillgängligt Djurgården – istället stärks kollektivtrafiken upp med extra färjor och tätare busstrafik från Karlaplan. Mer info om veckan där det parallellt pågår en hel rad olika evenemang i Stockholm hittar du på royaldjurgarden.se Välkomna ut i grönskan! #trafiksmart #royaldjurgarden

Aktiverade parkeringsytor

Barn skapar gatukonst på Nordiska museets parkering.

Några av de parkeringsplatser som stängdes under perioden användes till aktiviteter för barn. Vid Galärvarvsparkeringen, nedan Junibacken fick 240 barn möjlighet att gå i cykelskola och vid Nordiska museet förvandlades parkeringarnas asfalt till blomsterhav med hjälp av gatukritor. Och i Galärvarvsparken visades konstinstallationen Tipping Point – med ett klimattema – upp i ett temporärt utställningstält. Installationen presenterades av Liljevalchs konsthall där också flera samtal kring konstverkets klimattema ägde rum.

Vad händer nu?

Testet genomfördes som en viktig del för att nå våra långsiktiga mål och har givit oss svar på frågor inför framtida mer permanenta avstängningar. För ett mer tillgängligt och ett fossilfritt och trafiksmart Djurgården krävs fler gång- och cykelvägar, att den planerade gång- och cykelbron mellan Junibacken och Strandvägen byggs och att vi får tätare turer med bussar, spårvagn och Djurgårdsfärjan. Det kräver också att vi tillsammans kan ändra våra beteendemönster och ställa om för en mer hållbar framtid. Kungliga Djurgårdens Intressenter driver frågorna vidare tillsammans med Kungliga Djurgårdens förvaltning i form av fortsatta samtal med staden och regionen, och tillsammans med Djurgårdens aktörer. Det är bara tillsammans vi kan ta oss an dagens och framtidens utmaningar.

Fakta i korthet:

 • Trafiktestet genomfördes i samarbete mellan Kungliga Djurgårdens förvaltning, Kungliga Djurgårdens Intressenter och Trafikförvaltningen Stockholms stad.
 • Djurgårdsbron stängdes av för allmän biltrafik redan vid Strandvägen och högersväng från Strandvägen in på Djurgårdsbron förbjöds.
 • 484 parkeringsplatser stängdes av inom Evenemangsparken. Bilister rekommenderades istället 1 418 parkeringsplatser inom gångavstånd på Östermalm och Gärdet. Garnisonen öppnade extra parkeringsplatser för allmänheten under försöket.
 • Försöker kommunicerades ut via annonser, via Djurgårdsaktörernas olika kanaler, via sociala medier och en generell upplysningskampanj i samarbete med Visit Stockholm och Stockholm stad, samt i direkt samarbete med regionen. Informationsskyltar mötte besökarna vid Djurgårdsbron och på Djurgårdsstrand.
 • Parkeringsoperatören Level Group bemannade korsningen vid Djurgårdsbron med trafikvärdar som informerade om avstängningen, släppte fram behörig trafik och visade övrig trafik alternativ.
 • Djurgårdsaktörerna anger att de var väl informerade om försöket för att kunna informera vidare till personal och besökare.
 • Befarat kaos längs Strandvägen och Narvavägen etc. uteblev.
 • Parkeringsplatserna nyttjades till annat. Bl a fick 240 barn gå i cykelskola under försökstiden.
 • Kollektivtrafiken körde extra under försökstiden och 125 år jubilerande Djurgårdsfärjan, slog publikrekord den 4 juni, då 33 435 passagerare tog färjan. Följande extra Djurgårdsfärjor var i trafik:
  2-3 juni: tre färjor, mot normalt två, 4-6 juni: fyra färjor, mot normalt två.
 • 106 personer intervjuades under veckan (94 besökare, 12 arbetade på Djurgården)
  • 26 % angav att de kände till försöket.
  • 85% ställde sig positiva till ett framtida bilfritt Djurgården, 6% var negativa, 9 % såg fördelar och nackdelar eller ville ej ta ställning.
  • 90 % angav inte bil som alternativ på frågan hur de helst vill ta sig till Djurgården (multipla svar möjligt), 40 % angav gång som ett alternativ och 33% angav gång som enda alternativ.
  • av flergångsbesökarna – de som besöker Djurgården fler än 14 gånger/år, angav (46) 96 % att de önskade ta sig till Djurgården utan bil., medan 4% av flergångsbesökarna helst åker bil till Djurgården.

Royal Djurgården samverkar för en hållbar infrastruktur. (9.4)

Den trafiksmarta testveckan är en del i arbetet med att minska stadens miljöpåverkan vad gäller utsläpp, buller och trängsel, genom förbättrad kollektivtrafik och mer utrymme för gång och cykel. (11.2,6)

Royal Djurgårdens arbete för ett fossilfritt Djurgården främjar klimatet. Genom den trafiksmarta testveckan utövar Royal Djurgården påverkan för att minska privatbilismens CO2 utsläpp. (13.2)

Djurgårdens aktörer ingår samarbeten med stad och region för att förbättra den framtida trafiksituation på Djurgården (17.17)