7077

Djurgården delar kunskap i globalt råd

Djurgården är med och utformar globala hållbarhetskriterier för attraktioner

Representanter för Kungliga Djurgården har bjudits in att vara med i en rådgivande grupp när The Global Sustainable Tourism Council (GSTC) tar fram grundläggande hållbarhetskriterier för attraktioner.

Det är Camilla Zedendahl, vd för Kungliga Djurgårdens Intressenter, och Jan Naumburg, hållbarhetsstrateg på Statens Maritima och Transporthistoriska museer (SMTM), som bjudits in att medverka i gruppen. Inbjudan kom efter att aktörerna på Djurgården tillsammans erhållit flera internationella erkännanden för det strategiska arbete som drivits för att utveckla destinationen långsiktigt hållbart. I den rådgivande gruppen ingår representanter från tio globala organisationer. För Djurgården ger arbetet en möjlighet att lära nytt och dela erfarenheter och kunskaper.

– Vi är glada över att få vara en del i detta viktiga arbete. Vi på Kungliga Djurgården tar hållbar turism på allvar. Med 22 museer, flera musikscener och trädgårdar, och Gröna Lunds tivoli på ön, känner vi ett extra engagemang i frågan. Vi hoppas och tror att vi kan bidra på ett betydande sätt, säger Camilla Zedendahl.

Hållbar turism definieras inom fler sektorer

Idag finns globala hållbarhetskriterier för destinationer, hotell och restauranger. Under 2023 har GSTC påbörjat ett arbete med att ta fram två nya set av kriterier. Detta inom sektorer som hittills saknat universellt accepterat ramverk. Det gäller dels för möten, dels för attraktioner. Arbetet med attraktioner, där Djurgården nu går in som rådgivare, är en utvecklingsprocess som syftar till att upprätta ett globalt ramverk med hållbarhetskriterier för attraktioner.

– Med ett långsiktigt åtagande för hållbarhet och som representant för flera museer är jag hedrad över att bidra i denna process. Arbetet går helt i linje med vår ambition att visa och vårda vårt maritima kulturarv på ett hållbart ansvarsfullt sätt, fortsätter Jan Naumburg, som representerar Statens Maritima och Transporthistoriska museer med Vasamuseet, Vrak och Sjöhistoriska museet på Djurgården.

Arbetet med de nya ramverken kommer att pågå under det kommande året. Det kommer också att vara en del i GSTC24 – Global Sustainable Tourism Councils årliga konferens som kommer till Stockholm och Djurgården i april 2024.

Bakgrund GSTC

Under tidigt 2000-tal ökade antalet hållbarhetsmärkningar inom turismsektorn kraftigt. Många olika märkningar och dålig transparens gjorde det svårt för turister att jämföra och förstå vad de i praktiken betydde. Därför bildade FN-organen United Nations World Tourism Organization (UNWTO), United Nations Environment Program (UNEP) och United Nations Foundation tillsammans med Rainforest Alliance och trettiotal andra organisationer en koalition. Koallitionen, the Global Sustainable Tourism Council, fick i uppdrag att skapa ett globalt språk som definierar vad hållbar turism innebär.

Standarder och kriterier för hållbar turism

Det första steget mot ett standardiserat språk för hållbar turism var att ta fram en uppsättning universella och globalt accepterade kriterier att utgå ifrån. Kriterierna kopplar till alla FN:s 17 hållbarhetsmål och beskriver, precis som FN-målen, vad som ska åstadkommas men inte hur. Enligt GSTC ska ett effektivt och transparent hållbarhetsarbete sörja för att maximera turismens nytta och minimera dess negativa påverkan. De s.k. Global Sustainable Tourism Council Criteria utgör basen för en global standard. Utifrån dessa ger GSTC internationell ackreditering till ett antal organisationer som får rätt att certifiera hållbar turism. Idag finns tre ackrediterade certifieringsorgan för destinationer: Green Destinations, Earth Check och Vireo.

Green Destinations Platinum Award 2022 till Kungliga Djurgården

Kungliga Djurgårdens Intressenter fick hösten 2022 utmärkelsen Green Destinations Platinum Award. Utmärkelsen erhölls efter att en revision visat att Djurgården uppfyllt 94% av de uppsatta hållbarhetskriterierna för destinationer. Detta som en av de första storstadsdestinationerna globalt.

Arbetet med globala hållbarhetskriterier för attraktioner relaterar till alla FNs 17 hållbarhetsmål.

De 17 ikonerna för FNs hållbarhetsmål.