7196

Cirkulärt och resurseffektiv – en väg mot gemensamma mål

Djurgården får stöd i övergång till flergångsförpackningar och minskat matsvinn

Tillsammans har Djurgårdens attraktioner och restauranger satt gemensamma mål för sitt hållbarhetsarbete inom fyra fokusområden. En av de stora samhällsutmaningarna är övergången till ett mer cirkulärt och resurseffektivt samhälle. För oss kan det innebära att minska användningen av engångsplast och möta ny lagstiftning kring take-awayförpackningar för ökad cirkularitet. Eller att resurseffektivisera genom att minska matsvinn för såväl affärsmässiga som ekologiska vinster.

Projekt för att arbeta mer cirkulärt och resurseffektivt

Nu kraftsamlar vi gemensamt för att lära, utveckla och testa lösningar tillsammans. Strax innan jul 2023 fick Kungliga Djurgården besked från Tillväxtverket att destinationen beviljats stöd från Europeiska Regionala utvecklingsfonden för att under tre år utveckla arbetet inom fokusområdet Hållbar matkultur med projektet Främja cirkulärt och resurseffektivt. I praktiken ska projektet ge restauranger och attraktioner på Djurgården nya kunskaper och insikter, och därmed bättre förutsättningar att nå uppsatta mål.

Identifierade utmaningar

Sedan 2021 arbetar Djurgårdens attraktioner och restauranger tillsammans och enskilt för att nå gemensamt uppsatta hållbarhetsmål. Genom aktiva nätverk och gemensamma möten diskuteras aktuella frågor och utmaningar. Kunskaper och erfarenheter delas generöst. Ibland utkristalliseras särskilda utmaningar där vi behöver hitta vägar framåt gemensamt, där vi har mycket att vinna på att lära och finna lösningar tillsammans. En sådan utmaning, som aktualiserats i och med ny lagstiftning om take-awayförpackningar för mat, är minskningen av engångsplast. En annan är att minska matsvinn.

Lära, utveckla och testa tillsammans

Det nu aktuella projektet ska ge restauranger och attraktioner på Djurgården bättre förutsättningar att implementera nya lösningar för minskad användning av engångsplast för livsmedel. Genom att skapa ett testområde för ett gemensamt cirkulärt system för flergångsförpackningar kan vi vara en kraft för att driva på ett förändrat beteende. Ett platsgemensamt system, med fler möjligheter till retur och återanvändning lokalt, gör det lättare för gästerna att välja flergångsalternativ.

Halvering av matsvinn

Med det gemensamma målet att halvera mängden matsvinn kommer medverkande restauranger och attraktioner utforska hinder och möjligheter för resurseffektivisering i sina kök. Utbildningar, workshops och mätningar ska ge nya kunskaper, generella och om den egna verksamheten. Med ny kunskap som bas kan strategier och handlingsplaner för förändringar i inköp, lagerhållning, hantering, tillagning och servering tas fram. Genom agerande kan de gemensamma målen uppnås.

Göra det lättare att göra rätt

I dialog med Djurgårdens många besökare kan vi göra skillnad, varje dag. Inte bara genom vårt arbete utan också genom att inspirera, agera och sprida kunskap. Med ett lättillgängligt flergångsalternativ för take-away mat och dryck, som visar att mer resurseffektiva lösningar är möjliga och enkla att tillämpa, kan vi bidra till en ökad allmän förståelse och medvetenhet om cirkulär ekonomi. Får vi gästerna med på omställningen och ger dem en positiv upplevelse, kan det bidra till ändrat beteende även i andra sammanhang och på andra platser.

På samma sätt kan vi sprida kunskap om matsvinn och få gästerna att vara en del av lösningen för att minska matsvinnet hos oss. Än viktigare är att vi kan inspirera och påverka våra gäster att själva tänka kring sin mathantering och få en förståelse för den påverkan den har på ekonomi, miljö och klimat. Även genom små förändringar i våra gästers beteenden kan bidra till att minska hushållens matsvinn.

PROJEKTFAKTA

Projekttitel: FRÄMJA CIRKULÄRT OCH RESURSEFFEKTIVT – genom ett gemensamt angreppssätt och i hur vi möter våra gäster
Projektägare: Kungliga Djurgårdens Intressenter
Medverkande: Restauranger och attraktioner på Djurgården
Projekttid: 2024-2026
Projektet genomförs med stöd till 40% från Europeiska Regionala fonden

Visste du att…?

OM ENGÅNGSFÖRPACKNINGAR

Sverige skall minska konsumtionen av engångsmuggar och engångsmatlådor med 50% till senast 2026.

Från den 1 januari 2024 gäller:

  • Den som erbjuder mat och dryck i engångsförpackningar (fler än 150 enheter per dag) skall också erbjuda flergångsalternativ. Från 2026 gäller lagstiftningen för dem som serverar i fler än 75 enheter per dag.
  • Bägare för dryck som innehåller mer än 15% plast är förbjudna from 1 januari 2024
  • Engångsmatlådor i plast samt engångsbägare som innehåller tillåten plastmängd (upp till 15%) får fortsätta användas, om man som aktör samtidigt erbjuder konsumenter möjligheten att få mat och dryck serverad i en återanvändbar bägare eller matlåda, informerar om påverkan som användandet av engångsbägare- och matlådor har på miljön, samt informerar om fördelarna med minskad förbrukning av engångsprodukter.

OM MATSVINN

  • Matsvinn är livsmedel som producerats i syfte att bli mat, men som av olika anledningar inte äts eller dricks upp. Matsvinn uppstår i hela livsmedelskedjan och den största delen av matsvinnet uppstår i hushållen.
  • En tredjedel av all mat som produceras i världen äts inte upp.
  • Matsvinn står för mellan 8-10 procent av allt utsläpp av växthusgaser i världen.
  • I Sverige (2021) uppstår 6% av livsmedelsavfallet i restauranger och 74% i hushållen.
  • Minskat matsvinn innebär både en ökad resurseffektivitet och en minskad miljöbelastning. 

Mål 8
Genom att utveckla hållbara metoder och lösningar för turismen på Djurgården, bidrar projektet till att minska den negativa påverkan på miljön och öka nyttan av besöksnäringen. Härmed bidrar projektet till att främja gynnsam och hållbar turism. (8.9)

Mål 11
Genom att implementera ett cirkulärt system för förpackningar och minska avfallet på Djurgården, minskar projektet den negativa miljöpåverkan och bidrar till målet att minska städers miljöpåverkan. (11.6)

Mål 12
Projektet har som ambition att nå det globala målet om att halvera matsvinnet inom projekttiden. (12.3)

Mål 13
Genom att minska användningen av engångs- och flergångsplast och främja ett cirkulärt system, minskar projektet koldioxidutsläpp och bidrar till att bekämpa klimatförändringarna. Likaså leder ett minskat matsvinn till en bättre resursanvändning och minskade koldioxidutsläpp. (13)

Mål 14
Genom en minskad användning av engångsförpackningar minskar risken för nedskräpning i haven. (14.1)

Mål 17
Projektet bygger på samarbete mellan olika aktörer på Djurgården, inklusive myndigheter, stiftelser, privata och ideella organisationer. (17.7)