Samarbeten

Vi vet att ska vi uppnå FNs Global hållbarhetsmål behöver vi dra åt samma håll och samarbeta generöst. VI samarbetar inom Djurgården, men vi är också medvetna om att vi inte lever i en egen bubbla utan för att nå resultat behöver vi samarbeta brett och med många. Här nämner vi några av dem vi har förmånen att samarbeta med.

Kungliga Djurgårdens förvaltning

Kungliga Djurgårdens förvaltning (KDF) leds av en slottsfogde och har som huvuduppgift att förvalta Konungens enskilda dispositionsrätt till Djurgården.

I uppgiften ingår att värna det historiska kulturlandskapet, vårda den befintliga naturen och anpassa området till människors önskan om en stimulerande fritids- och rekreationsmiljö samt att se till framtida behov.

KDF är självfinansierad. Intäkterna ska användas för att förbättra och försköna Djurgården.

Kungliga Djurgården Intressenter och Kungliga Djurgårdens förvaltning samarbetar i flera utvecklingsfrågor – samtliga med hållbar utveckling som utgångspunkt.

Kungliga Djurgårdens förvaltnings chef tillika slottsfogde är adjungerad in i Kungliga Djurgårdens Intressenters styrelse.

Kungliga Nationalstadsparken

Kungliga Djurgården är en viktig del av världens första Kungliga Nationalstadspark. Parken, som som grundades 1995 och omfattar Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården, skyddas särskilt genom Nationalstadsparksförordningen (2009:55) och genom den Vård- och utvecklingsplan som upprättats. I vård- och utvecklingsplanen står att läsa att ”Kungliga Nationalstadsparken med där verksamma kunskapsinstitutioner ska utvecklas utifrån sina unika kultur- natur- och rekreationsvärden och vara ett upplevelserikt och lättillgängligt område.”

Länsstyrelsen har i uppdrag att utveckla Nationalstadsparken och Kungliga Djurgårdens Intressenter är representerat i det Nationalstadsparksråd som Länsstyrelsen samlar. Kungliga Djurgårdens Intressenter erhåller även medel ur vård- och utvecklingsanslaget för sitt hållbarhetsarbete med Färdplan Djurgården.

Länstyrelsen och Kungliga Djurgårdens förvaltning är engagerade i värdskapet på Djurgården via styrgruppen för turistbyrå ”Royal Djurgården Visitor Center” Kungliga Djurgårdens Intressenter har huvudansvar för.

Stockholm Business Region

Stockholm Business Region är Stockholms näringslivs- och destinationsbolag. De har bland annat i uppdrag är att bidra till ökad hållbar tillväxt genom att främja och utveckla Stockholm som besöksdestination samt att marknadsföra Stockholm som en attraktiv och välkomnande stad att besöka. De driver Visit Stockholm som är den officiella guiden till Stockholm för besökare.

De arbetar för att Stockholm ska vara en ledande, klimatvänlig och inkluderande evenemangs- och upplevelsestad med en stark besöksnäring i nära samverkan med många aktörer.

De stora besöksanledningarna återfinns på Djurgården och Djurgården är en viktig del i Stockholms besöksnäring. Kungliga Djurgårdens Intressenter arbetar självklart nära med Visit Stockholm i såväl marknadsföringsfrågor och utvecklingsfrågor utifrån en gemensam syn på hållbarhet som utvecklingskraft.

Stockholm Buisness Regions vice vd är adjungerad in i Kungliga Djurgårdens Intressenters styrelse.

Visit Sweden

Visit Sweden är Sveriges marknadsföringsbolag. De ska locka människor att turista i Sverige genom marknadsföring i världsklass. Sedan en tid tillbaka är hållbarhet central i de budskap man sänder ut om Sverige.

Djurgården är Skandinaviens främsta besöksmål och en plats som är viktig för hela Sveriges besöksnäring. Ett samarbete med Visit Sweden på flera plan är naturligt. Under senare år har strategiska diskussioner runt Sverige som hållbar destination varit i fokus.

Kungliga Djurgårdens Intressenters vd sitter med i det näringlivsråd som skapats för att ge inspel till Visit Swedens verksamhet.

Stockholm LGBT

Stockholm LGBT kommunicerar endast på engelska och beskriver sig själva på följande sätt:

Stockholm LGBT is the city’s rainbow family of LGBTQ+ friendly travel businesses. A membership-based network of hotels, restaurants, attractions and other partners who are committed to upholding Stockholm’s reputation as one of the most diverse and inclusive cities in the world.

We showcase the city of Stockholm as a truly open city and a welcoming holiday destination, not just for the LGBTQ community, but for all. For our member organizations, our goal is to market and promote them to a global community of LGBTQ travellers and to increase their profile and the awareness of their services, to this valuable consumer segment in key target markets.

Sedan starten är Kungliga Djurgårdens Intressenter självklart en del i detta samarbete.

Håll Sverige Rent

Håll Sverige Rents vision är att ingen skräpar ner. Allt de gör syftar till att ta Sverige närmare visionen, oavsett om det rör sig om tidsbegränsade kampanjer eller långsiktiga projekt. Grundvärderingarna är engagemang, kunskap och tillsammans präglar arbetet, budskapen och varumärket.

På Djurgården ska det vara rent och snyggt, tryggt och säkert. Ett samarbete oss emellan har varit naturligt. Under åren har vi bl a arrangerat städdagar och skräpdykning tillsammans. Men kanske viktigast, Håll Sverige Rent har bidragit med kunskap inför det gemensamma åtagandet för ett rent och snyggt Djurgården.

Fossilfritt Sverige

Fossilfritt Sverige arbetar med att öka takten i klimatomställningen och initiativet startades av regeringen 2015 innan FN stora klimatmöte i Paris. Det samlar aktörer i form av företag, kommuner, regioner och organisationer som ställer sig bakom deklarationen om att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

Fossilfritt Sverige har en unik roll mellan näringslivet och politiken i form av olika departement och riksdagspartier för att finna gemensamma vägar framåt så att omställningen till ett fossilfritt välfärdsland påskyndas.

2018 mötte aktörerna för första gången representanter för Fossilfritt Sveriges samt representanter för Agenda 2030 delegationen i en workshop. 2019 skickade man tillsammans ett öppet brev till Region Stockholm med en uppmaning om att ställa om Djurgårdsfärjorna till eldrift. Våren 2021 har den nationella samordnaren Svante Axelsson mött samtliga aktörer på Djurgården på frukostmöten.

Nätverket Hållbar Besöksnäring

Nätverket Hållbar Besöksnäring är ett nätverk som vill inspirera, utbilda och stödja ledare för att påskynda omställningen av besöksnäringen till en mer hållbar näring. Nätverket Hållbar Besöksnäring baserar sin definition av hållbarhet på vetenskaplig grund (Det Naturliga Stegets ramverk) och verkar för en helhetssyn där mötes- och eventbranschen blir en del av lösningen i ett hållbart samhälle.

Kungliga Djurgårdens Intressenter är medlemmar i nätverket och har samarrangerat Bar Camps på Djurgården.

Rena botten

Frivilligprojektet Rena Botten engagerar dykare, kommuner och andra intressenter för att plocka upp skräpet från havet. De som deltar uppmärksammar samhället på problemen, utvecklas som dykare och gör en viktig insats för miljön och skärgårdslivet.

I två år har Kungliga Djurgården Intressenter tillsammans med Rena Botten städat botten runt Djurgårdens stränder. Ytterligare ett skräpdyk är planerat till juni 2021.