Om oss

Kungliga Djurgårdens Intressenter samlar drygt 60 besöksnäringsaktörer på Djurgården. Vi arbetar med hållbar platsutveckling genom samskapande och utifrån gemensamma värderingar. Kungliga Djurgårdens Intressenter arbetar nära Kungliga Djurgårdens förvaltning som förvaltar Konungens enskilda dispositionsrätt, vårdar naturen och värnar det historiska kulturlandskapet och tillgodoser människors önskan om en stimulerande rekreationsmiljö.

De drygt 60 aktörerna kan genom den gemensamma Djurgårdsidentiteten ”Royal Djurgården” på ett unikt sätt addera värde såväl till helheten som till de enskilda egna verksamheterna. Tillsammans är vi ”Scandinavia’s #1 attraction”. Med Kungliga Djurgårdens Intressenter som nav och motor, möts aktörerna, identifierar utmaningar och söker tillsammans lösningar. 

Samarbete tar oss framåt – vi har en kärntrupp

Samarbete är en av Djurgårdens fem värderingar och det är centralt i vårt arbetssätt. Det gemensamma utvecklingsarbetet sker via grupper som har tydliga ansvarsområden och uppsatta mål. Överenskommelsen är: aldrig samarbete för samarbetets skull, utan alltid i syfte att skapa eller lösa något som man gör bättre tillsammans än var och en för sig.

En särskild Kärntrupp för hållbarhet är instrumentell i det gemensamma hållbarhetsarbetet. Arbetet omfattar såväl det grundläggande visionsarbetet och att ta fram strategier och konkreta handlingsplaner som att planera och genomföra insatser – allt till gagn för hela Djurgården och aktörerna här.

Kärntrupp för Hållbarhet

De som generöst bjuder på sin tid och sin kunskap för en långsiktigt hållbar utveckling av Djurgården genom sitt engagemang i kärntruppen är:

Magnus Andersson, slottsfogde Kungliga Djurgårdens förvaltning
Helena Bladh, biträdande Park- och gatuchef Kungliga Djurgårdens förvaltning
Annika Brantingsson, hållbarhetsstrateg Tekniska museet
Gabriella Granditsky, hållbarhetschef Parks and Resorts, däribland Gröna Lund på Djurgården
Thererse Gustavsson, controller på Stiftelsen Nordiska museet
Tin-Tin Jersild, verksamhetsansvarig på Rosendals Trädgård
Thomas Laurell, stabschef Stockholm Business Region
Isabella Lian, projektledare hållbarhet, Parks and Resorts, däribland Gröna Lund på Djurgården
Jan Naumburg, hållbarhetsstrateg Statens maritima och transporthistoriska museer, däribland Vasamuseet, Sjöhistoriska och Vrak – Museum of Wrecks på Djurgården
Karin Ringholm, parkchef Skansen
Johanna Strandberg, HR & ESG Coordinator, Pophouse

Camilla Zedendahl, vd Kungliga Djurgårdens Intressenter sammankallande
samt Karin Sallander, Kungliga Djurgårdens Intressenter

Beslut och förankring

Kärntruppens arbete tas upp till diskussion på de möten där samtliga aktörers hållbarhets- och marknadschefer samlas. Beslut fattas här och aktörerna tar hem frågorna för att agera därefter. Större strategiska frågor tas vidare till Kungliga Djurgårdens Intressenters styrelse, där inriktningsbeslut fattas. När stora frågor ska förankras och beslut fattas brett samlas representanter för samtliga medlemsaktörer särskilt.

Information om det pågående arbetet lämnas månatligen vid de Djurgårdsfrukostar där chefer, marknadschefer och hållbarhetschefer för samtliga medlemsaktörer träffas.

Värderingsstyrt arbete

I samarbetet på Djurgården är utgångspunkten inte målgrupper, utan värderingar. Genom att bortse från målgrupper och traditionell marknadsföring, och istället kommunicera och framför allt agera gemensamt utifrån värderingar, öppnas möjligheter för att – utan rädsla för att sätta egna varumärken i skymundan, verka för ett starkt Djurgården. Därmed får vi ett nytt sätt att arbeta med den gemensamma platsen: Genom samskapande har vi en väl förankrad och stabil grund att stå på, en tydlig riktning i det gemensamma arbete som utförs på Djurgården och besökarna har fått en helhetsbild att relatera till vilket stärker Stockholm och Sverige som destination.

Agera hållbart, samarbeta och leda

Vårt arbete med hållbarhet sker i flera steg. Vårt första steg är att inventera det vi har på Djurgården för att se vad vi kan göra för att agera mer hållbart. Genom att ha kunskap kring vår miljö- och klimatpåverkan från mat och dryck, person- och godstransporter samt inköp och leverantörspåverkan kan vi ta kloka beslut för att minska den negativa påverkan. Genom att samarbeta och dela kunskap inspirerar vi varandra till att stärka vårt hållbarhetsarbete och bidra till en positiv samhällsutveckling. Ambitionen är att agera på ett sådant sätt att vi även kan inspirera andra i vår omgivning till att tänka och agera hållbart. Vårt yttersta mål är att leda utvecklingen. Vi ser hållbarhet som en helt central del av vår identitet och vår attraktionskraft som Stockholms, Sveriges och Skandinaviens främsta attraktion. Vi vill ligga i framkant och vara ett föredöme för andra.

På Djurgården arbetar vi strukturerat och långsiktigt. Vi ser till vår egen påverkan, vad vi kan och måste ta oss an i samverkan, hur vi kan arbeta på ett sätt att vi inspirerar varandra och andra och vad som krävs för att vi ska vara en ledande kraft i omställningen – ett besök på Djurgården ska göra gott.
Läs mer om Hållbarhetspyramiden under fakta och material.

Externa samarbeten

Men vi lever inte i en bubbla. Vi låter oss hela tiden inspireras av de insatser som sker i vår omvärld, inte minst av omgivande aktörer i hela vår bransch. En viktig del i vårt arbete är att samarbeta med aktörer även utanför Djurgården.

Kungliga Djurgårdens Intressenter AB

Kungliga Djurgårdens Intressenter AB har antagit Uppförandekod och Hållbarhetspolicy för det egna arbetet. För medlemmar som ännu inte har egna policys finns mallar att utgå ifrån under Fakta & Material.