Fakta & material

För oss är det viktigt att vårt gemensamma hållbarhetsarbete är strukturerat, tydligt och transparent. Här hittar du några av de dokument vi förhåller oss till och lutar oss mot.

Vi mäter vår påverkan

För att veta vad man ska göra och vart man ska gå behöver man veta var man befinner sig. Att mäta, analyser och sedan ta fram strategier och agera är grundläggande.

Våren 2017 genomförde vi därför den första nulägesanalysen för aktörerna tillsammans med företaget U&We. 2019 genomfördes nästa analys. Utifrån analysen definierades fyra fokusområden som legat som grund för det fortsatta arbetet. Vi har ännu att ta ställning till om vi ska genomföra en analys 2021 som belyser det mycket speciella pandemiåret 2020.

Besöksmätningar i realtid

Kungliga Djurgårdens Intressenter mäter i ett projekt tillsammans med Kungliga Djurgårdens förvaltning och med stöd från Nationalstadsparkens utvecklingsfond, besöksantal och besöksströmmar på Djurgården. Ett 25-tal fasta mätstationer plockar upp anonymiserade signaler från mobiltelefoner och ger data under dygnets alla timmar. Mätningarna inleddes under 2019 med syftet att ge en tydligare bild av besökstal och rörelser över tid, såväl över dygn som år, för att med resultaten som verktyg kunna hantera framtida besöksstömmar och för att ha ett underlag till förstärkt kollektivtrafik.

I och med pandemin har dock inte ”normala” besökstal och rörelser kunnat mätas. Nu visar mätningarna istället på den enorma effekt som pandemin fått för näringen på Djurgården genom minskade besök. Det visar inte minst sammanställningen för året där vi kan se att februari, den sista månaden före pandemins utbrott, blev den månad med flest Djurgårdsbesökare 2020.

Besöksstatistik för Djurgården 2020 till mars 2021. Fyllda staplar visar faktiska besökssiffror för perioden, skafferad stapel anger förväntade besökssiffror ”normalår” grundat på siffror från 2016-2019. Data: Bumbee Labs

Gemensamt satta mål

Den viktigaste handlingen är ännu inte antagen – den som arbetats fram av Kärntruppen för Hållbarhet och som anger konkreta mål för de närmaste 5 åren inom våra fyra fokusområden samt där till hörande aktivitetsplan. Styrelsen i Kungliga Djurgårdens Intressenter har fattat ett inriktningsbeslut att vi ska arbeta utifrån måldokumentet. Så snart måldokumentet tagit upp till behandling av samtliga medlemmar publiceras det här. Detta planeras ske efter sommaren 2021. Självklart sker allt arbete med FNs 17 globala hållbarhetsmål i beaktande.

Hållbarhetspyramid

När vi samarbetar utgår vi från vår hållbarhetspyramid. Grunden är vad var och en gör, sedan strävar vi hela tiden uppåt tillsammans.

Leda – Genom kontinuerligt arbete och nytänkade i vårt handlande vill vi genom samarbete inspirera andra att följa med på vår resa och självklart även besöka oss på plats.

Inspirera – Vi vill arbeta på ett sätt att vi inspirerar andra genom våra handlingar. Vi vässar våra verktyg för att utveckla platsen med hållbarhet som grund och samtidigt vill vi bjuda in till Djurgården som en plats för innovation och viktiga samtal om framtiden. Vi vill även låta oss inspireras av andra och ta till oss av andra platsers inspirerande arbete.

Samarbeta – För att driva ett effektivt hållbarhetsarbete krävs samarbete. Ett starkt och generöst samarbete är en förutsättning för att verkställa våra strategier och för att engagera alla Kungliga Djurgårdens Intressenters 55 medlemmar samt omgivande aktörer kring uppsatta mål. För att lösa de ofta komplexa utmaningar vi står inför krävs ett brett engagemang från en mångfald av parter.

Bygga hållbarhet – Basen i vår pyramid är kunskap. Att göra inventeringar, kartlägga påverkan och utifrån denna kunskap och gemensamt framtagna värderingar skapa gemensamma strategier. Basen utgörs även av det hållbarhetsarbete som var och en av våra 55 aktörer dagligen utför.

Gemensamma handlingar

Tillsammans har vi tagit fram och ställt oss bakom ett antal handlingar Här är några exempel.

Åtagandet för ett snyggt och rent Djurgården antogs gemensamt våren 2019.

En mall att använda i upprättandet av en hållbarhetspolicy för den egna verksamheten. Att använda som helhet eller i valda delar.

En policy för Sjyssta evenemang är under utarbetande med avsikt att antas under 2021.

Certifieringar, utmärkelser och priser

Hållbarhetsarbetet på Djurgården pågår hela tiden. Varje aktör tar i sitt dagliga arbete sig ann egna utmaningar och förhåller sig till hållbarhetens olika delar som en del i verksamhetens organisation. Att ett gediget arbete görs visas inte minst genom de olika certifieringar som finns, men också genom de många priser och utmärkelser som aktörerna fått ta emot genom åren.

Royal Djurgården identity

Allt samarbete på Djurgården utgår ifrån gemensamt framtagen identitet och gemensamt satta värderingar som sammanfattas i Guide till Kungliga Djurgården.