Fakta & material

För oss är det viktigt att vårt gemensamma hållbarhetsarbete är strukturerat, tydligt och transparent. Här hittar du några av de dokument vi förhåller oss till och lutar oss mot.

Vi mäter vår påverkan

För att veta vad man ska göra och vart man ska gå behöver man veta var man befinner sig. Att mäta, analyser och sedan ta fram strategier och agera är grundläggande.

Våren 2017 genomförde vi därför den första nulägesanalysen för aktörerna tillsammans med företaget U&We. Utifrån analysen definierades fyra fokusområden som legat som grund för det fortsatta arbetet.

2019 genomfördes nästa analys utifrån siffror för 2018. Vi beslöt att inte genomföra mätningar för pandemiåret 2020. En ny inventering genomfördes istället för 2021.

Gemensamt satta mål

Styrelsen i Kungliga Djurgårdens Intressenter tog tidigt ett inriktningsbeslut om att arbeta strategiskt med hållbarhet utifrån gemensamt satta mål. Kärntruppen för Hållbarhet har under flera år arbetat fram ett måldokument med mål för de närmaste 6 åren inom vart och ett av våra fyra fokusområden: Fossilfritt och trafiksmart Djurgården, En hållbar matkultur, Öppet, tillgängligt och välkomnande samt En världsutställning för hållbar utveckling.

Den 9 november 2021 samlades alla intressenterna för att ta upp måldokumentet till gemensam behandling för första gången. Till vår hjälp hade vi skapat en arbetsbok som underlag för diskussion och bearbetning.

Vid Kungliga Djurgårdens Intressenters årsmöte den 20 april 2022 antogs måldokumentet. Den 15 november 2022 följdes målen upp via ett särskilt arbetsmaterial du kan ta del av här.

Arbetet följs upp kontinuerligt i ett särskilt dokument, som ständigt uppdateras och hålls levande. Är du nyfiken på den senaste upplagen? Hör av dig.

Trafikutredning 2021

Kungliga Djurgården har sedan senare delen av 1800-talet varit Stockholms nöjescentrum och har idag ungefär 15 miljoner besökare årligen. Djurgården är ett viktigt besöksmål såväl för stockholmare som för besökare från när och fjärran.

Evenemangsparken är det område på Djurgården där flertalet av de stora attraktionerna samlas och här finns många av våra trafikutmaningar. Till Evenemangsparken finns endast en bro, Djurgårdsbron, som delas av alla trafikslag. Det innebär att privat biltrafiks samsas med kollektivtrafik, transporter, gående och cyklister. Bron som byggdes till Den allmänna konst- och industriutställningen 1897 är idag en flaskhals.

Inom fokusområden Fossilfritt och trafiksmart Djurgården (i utredningen benämnt Bil- och Fossilfritt Djurgården) läggs stort fokus på förbättrad tillgänglighet för våra besökare genom utökad kollektivtrafik och bättre förutsättningar för gående och cyklister.

Tillsammans med Kungliga Djurgårdens förvaltning har Kungliga Djurgårdens Intressenter låtit ta fram en trafikutredning, genomförd av Iterio 2021, med syfte att analysera brister i dagens trafikstrukturer och med förslag till strategiska och fysiska åtgärder för förbättring. Utredningen berör västra delarna av södra Djurgården och Rosendal, samt Museiparken.

Några av förslagen provas under en Trafiksmart testvecka i början av juni 2022.

Som en del i arbetet med att bereda mer plats för människor och öka tillgängligheten för kollektivtrafik har vi tillsammans med byrån Antrop tagit fram en idébank för ett bilsnålare Djurgården. Här finns många kreativa förslag för hur vi tillsammans kan göra Djurgården till en än skönare plats. Idébanksarbetet har genomförts i ett projekt tillsammans med Visit Stockholm och Region Stockholm.

Hållbarhetspyramid

När vi samarbetar utgår vi från vår hållbarhetspyramid. Grunden är vad var och en gör, sedan strävar vi hela tiden uppåt tillsammans.

Leda – Genom kontinuerligt arbete och nytänkade i vårt handlande vill vi genom samarbete inspirera andra att följa med på vår resa och självklart även besöka oss på plats.

Inspirera – Vi vill arbeta på ett sätt att vi inspirerar andra genom våra handlingar. Vi vässar våra verktyg för att utveckla platsen med hållbarhet som grund och samtidigt vill vi bjuda in till Djurgården som en plats för innovation och viktiga samtal om framtiden. Vi vill även låta oss inspireras av andra och ta till oss av andra platsers inspirerande arbete.

Samarbeta – För att driva ett effektivt hållbarhetsarbete krävs samarbete. Ett starkt och generöst samarbete är en förutsättning för att verkställa våra strategier och för att engagera alla Kungliga Djurgårdens Intressenters 55 medlemmar samt omgivande aktörer kring uppsatta mål. För att lösa de ofta komplexa utmaningar vi står inför krävs ett brett engagemang från en mångfald av parter.

Bygga hållbarhet – Basen i vår pyramid är kunskap. Att göra inventeringar, kartlägga påverkan och utifrån denna kunskap och gemensamt framtagna värderingar skapa gemensamma strategier. Basen utgörs även av det hållbarhetsarbete som var och en av våra aktörer dagligen utför.

Gemensamma handlingar

Tillsammans har vi tagit fram och ställt oss bakom ett antal handlingar. Här är några exempel.

Åtagandet för ett snyggt och rent Djurgården antogs gemensamt våren 2019.

En mall att använda i upprättandet av en hållbarhetspolicy för den egna verksamheten. Att använda som helhet eller i valda delar.

En policy för Sjysta evenemang är under utarbetande med avsikt att antas under 2021.

En mall att använda i upprättandet av en uppförandekod för den egna verksamheten. Använd hela eller valda delar.

Certifieringar, utmärkelser och priser

Hållbarhetsarbetet på Djurgården pågår hela tiden. Varje aktör tar i sitt dagliga arbete sig ann egna utmaningar och förhåller sig till hållbarhetens olika delar som en del i verksamhetens organisation. Att ett gediget arbete görs visas inte minst genom de olika certifieringar som finns, men också genom de många priser och utmärkelser som aktörerna fått ta emot genom åren.

Royal Djurgården-guide

Allt samarbete på Djurgården utgår ifrån gemensamt framtagen identitet och gemensamt satta värderingar som sammanfattas i Guide till Kungliga Djurgården. Den senaste versionen togs fram under våren 2022.

Inspiration och verktyg

Det är bara tillsammans som vi kan lösa dagens och framtidens stora utmaningar. Det gör vi bäst genom att dela och lära av varandra, inte bara på Djurgården utan också nationellt och internationellt. Därför lyfter vi gärna kloka kollegor och experters kunskaper och verktyg som vi alla kan inspireras av.

Besöksmätningar i realtid

Kungliga Djurgårdens Intressenter genomförde i ett projekt tillsammans med Kungliga Djurgårdens förvaltning och med stöd från Nationalstadsparkens utvecklingsfond, mätningar av besöksantal och besöksströmmar på Djurgården. Ett 25-tal fasta mätstationer plockade upp anonymiserade signaler från mobiltelefoner som genererade data under dygnets alla timmar. Mätningarna inleddes under 2019 med syftet att ge en tydligare bild av besökstal och rörelser över tid, såväl över dygn som år, för att med resultaten som verktyg kunna hantera framtida besöksströmmar och för att ha ett underlag till förstärkt kollektivtrafik.

I och med pandemin kunde dock inte ”normala” besökstal och rörelser mätas. Nu visade mätningarna istället på den enorma effekt som pandemin fått för näringen på Djurgården genom minskade besök. Det visade inte minst sammanställningen för 2020 där vi kunde konstatera att februari, den sista månaden före pandemins utbrott, blev den månad med flest Djurgårdsbesökare 2020.

Besöksstatistik för Djurgården 2020 till mars 2021. Fyllda staplar visar faktiska besökssiffror för perioden, skafferad stapel anger förväntade besökssiffror ”normalår” grundat på siffror från 2016-2019. Data: Bumbee Labs