1191

Beckholmen sanerad från fyra seklers föroreningar

Becksjuderi på 1600-talet

Att koka tjära till beck var en mycket illaluktande verksamhet som man förr gärna lade utanför stadsbebyggelsen. Så kom det sig att Beckholmen redan på 1600-talet blev platsen för sådan verksamhet. Med tiden upphörde becksjuderiet, även om beck och tjära fortsatte att hanteras på ön då varvsverksamhet med tiden tog över. I mitten av 1800-talet fick Beckholmen två skeppsdockor, konstruerade av Nils Ericsson, som samtidigt byggde en ny sluss i staden. År 1918 togs den civila verksamheten över av marinen och Beckholmen blev en del av örlogsvarvet, som sedan århundraden huserat på Skeppsholmen, Kastellholmen och Djurgården. Ännu en docka stod klar 1925, Gustav V:s docka, som byggdes för flottans pansarskepp som då växte i storlek och antal.

Ett av Sveriges största saneringsprojekt

År 1969 flyttade örlogsbasen till Muskö och 1986 kom Beckholmen under Djurgårdsförvaltningens vård. Då hade dock nära 400 år av miljöstörande verksamhet satt sina spår: Jorden på ön antogs innehålla hela 435 ton bly, 4 ½ ton arsenik och nästan 2 ½ ton kvicksilver. Siffrorna gick inte väl ihop med viljan till en god arbetsmiljö eller med ambitionen att öppna för allmänheten. Lösningen blev ett av Sveriges största saneringsprojekt genom tiderna: Beckholmssaneringen.

En blomstrande varvsverksamhet på giftfri mark

Under åren 2011-2012 byttes i princip all jord på ön. Över 60 000 m3 schaktades bort, vilket nästan hade räckt att fylla den största tegelgasklockan i Hjorthagen. Omkring 100 000 ton massor, fyllda med tungmetaller och andra rester från beck- och tjärepoken, togs om hand och ersattes med ny, ren jord. Några hus revs och andra flyttades, träd stagades, ett fåtal fälldes, bilar och pråmar gick i skytteltrafik. Notan slutade på nära 200 miljoner.

Idag blomstrar varvsverksamheten på ön, såväl hos Stockholms Reparationsvarv som hos de ideella krafter som rustar segelskutor och ångbåtar. Längs kajerna löper delvis nya bryggor och på öns krön ligger rustade bostadshus, inbäddade i grönska, med svårslagen utsikt över Stockholms inlopp. Just nu pågår en noggrann kommunal planprocess för att säkra Beckholmen inför framtiden, med just miljöfrågorna som en viktig del. Ön är en viktig punkt såväl för stadsbilden som för sjöfarten.

Grävskopa vid vatten. Saneringsarbete.
Arbete vid saneringen av Beckholmen.
Fartygsdocka vid Beckholmen.
Sanering vid fartygsdockan på Beckholmen.

Saneringen av Beckholmen skapar säkra och inkluderande grönområden för alla och skyddar viktiga natur och kulturvärden (11.7,4)

Saneringen av Beckholmen förhindrar fortsatt förorening av haven från den landbaserade verksamheten (14.1)