4505

Sjöhistoriska k-märker historiska fartyg

Sjöhistoriska värnar det maritima kulturarvet

Redan 1722 upplät Kungl. Maj:t  en mark på Djurgården åt flottan. Skärgårdsflottas galärer drogs efter venitiansk förebild upp på land och förvarades här i särskilda galärskjul. Vi ser nog inga av dessa galärer i stockholms vatten nu, men ack så många andra kulturhistoriskt värdefulla fartyg. Sjöhistoriska museet har tagit på sig den viktiga uppgiften att k-märka fartyg. Nu har ytterligare två fartyg förärats med märkningen. Det är segelfartyget Amber i Stockholm och ångfartyget Strand med ny hemmahamn i Motala som får utmärkelsen. Sammanlagt är nu 149 fartyg längs Sveriges kust k-märkta.

Flottans gälarskjul på Djurgården i förgrunden. Foto: Stockholmskällan

Hur k-märker man fartyg?

Utmärkelsen k-märkt kan sökas för fartyg som gått i yrkesmässig trafik och som främjar kunskapen om sjöfartshistorien. Det är ägaren själv som ansöker om att få sitt fartyg k-märkt. Det finns k-märkta fartyg längs hela Sveriges kust och några av de större sjöarna och älvarna. Att bevara, använda och utveckla verksamheten kring dessa fartyg engagerar tusentals eldsjälar runt om i landet.

Två nya fartyg k-märks nu

De två fartyg som nu k-märks är segelfartyget Amber som numera ligger på Beckholmen i Stockholm och ångbogseraren Strand som just nu ligger i Göteborg, men som snart kommer att ha sin hemmahamn i Motala.

­– Både Amber och Strand är fina exempel på fartyg som är mycket representativa för sin tid, säger Karolina Matts, intendent på Sjöhistoriska museet i Museiparken på Djurgården.

Under första halvan av 1900-talet fraktades mycket byggmaterial och jordbruksprodukter av bogserbåtar och segelfartyg i samma storlek som Amber och Strand. Amber gick som seglande lastfartyg med bland annat sten och cement fram till mitten av 60-talet, till en början endast för segel men sedan med hjälpmaskin. Strand som fortfarande har kvar sin ångmaskin i original har bland annat bogserat timmer till sågverken längs med Norrlandskusten under början av 1900-talet.

– Vi är både stolta och glada över att kunna presentera ytterligare två k-märkta fartyg. För museet är det viktigt att kulturhistoriskt intressanta fartyg kan bevaras och användas. Möjligheten att få vara med ombord lockar varje år tusentals intresserade. De här fartygen är viktiga för en levande kustkultur. Förhoppningen är att k-märkningen ska ge uppmuntran och stöd till ägarna som arbetar med att förvalta det maritima kulturarvet, säger Mats Djurberg museichef på Sjöhistoriska museet.

Läs mer om de nu k-märkta fartygen nedan. Mer information om andra k-märkta fartyg och om Sjöhistoriskas arbete med fartygsbevarande finns på museets hemsida, www.sjohistoriska.se.

Genom att omvandla restmassor från utbyggnaden av Stockholms tunnelbana till en lokal resurs integreras ett holistiskt synsätt i stadsplaneringen. (11.6)