4770

För Sverige – i tiden och i framtiden

Enligt Svenska Akademiens ordlista betyder ordet förvalta att ha ansvaret för något värdefullt. Det är bara att instämma i betydelsen som både återfinns i Kungliga Djurgårdens förvaltnings (KDFs) namn men även i vår uppgift att just förvalta Konungens enskilda dispositionsrätt till Djurgården. Vårt uppdrag är att värna det historiska kulturlandskapet, vårda den befintliga naturen och anpassa området till människors önskan om en stimulerande fritids- och rekreationsmiljö samt att se till framtida behov.

Med dessa inledande ord tänkte jag lyfta fram ett av de projekt som visar hur vi i praktiken arbetar för att på bästa sätt förvalta Djurgården både i nutid och i framtiden.

Bioinnovation – mot en biobaserad ekonomi

2020 gick KDF in i som projektmedlem i ett forskningsprojekt kopplat till ett strategiskt innovationsprogram som heter Bioinnovation. Programmet finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas samt de intressenter som deltar, där KDF är en av finansiärerna. Visionen och det gemensamma målet för alla forskningsprojekt kopplade till Bioinnovation är-en biobaserad ekonomi där Sverige ska ha slutfört övergången till en biobaserad ekonomi till år 2050.

Forskningsprojektets mål är att hitta ett miljövänligt alternativ till dagens tryckimpregnerade virke där giftiga kopparsalter används för att förhindra att rötsvampar bryter ner träfibrerna i fuktiga miljöer. Ett miljövänligt alternativ kan vara att impregnera virke med en biobaserad olja som exempelvis linolja.

Upprinnelsen till projektet kom till för några år sedan när Stockholms stad beställde odlingslådor av Linjonwood. Kravet var att odlingslådorna skulle vara impregnerade för att motstå röta men samtidigt giftfria för att kunna odla ätbara grödor i stadsmiljö. Man undersökte marknaden och det alternativ som lämpade sig bäst visade sig vara att använda linolja som impregneringsmedel. Under åren har man gjort hundratals prover som testats för mögelpåväxt, hållfasthet, vattenupptag med mera innan idén väcktes att utvärdera lösningen i detta forskningsprojekt.

Projektdeltagare är det Djurgårdsbaserade snickeriet Linjonwood tillsammans med Research Institute of Sweden (RISE), Svenska miljöinstitutet (IVL), Stockholms stad – och KDF. Vår roll i projektet är att använda det linoljeimpregnerade virket i olika utomhuskonstruktioner där det ersätter konventionellt tryckimpregnerat virke. Rötbeständigheten med mera kommer att utvärderas av RISEs forskare enligt vetenskaplig praxis IVL kommer även att ta fram en livscykelanalys (LCA).

Vi ser med spänning fram emot att erbjuda våra besökare på Kungliga Djurgården en giftfri utomhusmiljö både i nutid och i framtiden – genom ett samarbete med en Djurgårdsaktör!

Helena Bladh
Park- och gatuingenjör vid Kungliga Djurgårdens förvaltning