6376

Internationella utblickar och lokal förankring i hållbarhetsarbetet

Kungliga Djurgårdens Intressenter samlades till medlemsmöte på Skånska Gruvan för en dag med fokus på det gemensamma hållbarhetsarbetet

Den 15 november 2022 samlades drygt 85 representanter från 41 medlemmar för Kungliga Djurgårdens Intressenter för att följa upp de gemensamt satta målen och blicka framåt. Den stora uppslutningen visar på det breda och genuina engagemanget för den gemensamma visionen att vara ledande inom hållbara upplevelser och löftet att välkomna, inspirera och engagera idag och i framtiden. Med traditionen och ambitionen att koppla samman kulturarv med modernt hållbart tänkande togs nya steg i hållbarhetsarbetet framåt. För ett än mer hållbart Djurgården.

Åh, vilken morgon

Mötet inleddes traditionsenligt med en noga utvald sång. Denna morgon var det Lill Lindfors ”Åh, vilken morgon” som fick fungera som startskott för en dag med såväl firande och övergranskningar som med ansvar och engagemang.

Åh vilken morgon åh vilken härlig dag
Jag känner mig så frisk och stark och så fantastiskt glad
Åh vilken känsla när drömmen var slut
Att vakna mitt i vardan full av vilja och av krut
Och vet att jag kan och jag vill
Och jag ska och jag törs

Ett år sedan sist

Ett år har gått sedan det förra stora medlemsmötet då vi bearbetade underlaget för hållbarhetsmålen. Mycket har hänt sedan dess. I april antog Kungliga Djurgårdens Intressenters medlemmar de gemensamt framarbetade hållbarhetsmålen. Kort därefter presenterades och diskuterades en Trafikutredning tillsammans med Trafikregionråd och Trafikborgarråd varefter den trafiksmarta testveckan genomfördes i början av juni. I september tilldelades Djurgården utmärkelsen Green Destinations Platinum Award efter en grundlig genomlysning av det gemensamma hållbarhetsarbetet. Allt detta och mycket annat tar oss närmare uppsatta mål.

För att måldokumentet fortsatt skall vara väl förankrat hos alla och inte bli en skrivbordsprodukt behöver vi ses och diskutera vad som fungerar, vad som är svårt och vad vi skall fokusera på tillsammans. Detta var syftet med dagen.

Gratulationer från Stockholms stad

Olle Burell, kommunfullmäktiges ordförande i Stockholms stad, gästade mötet. Han framförde varma gratulationer för den internationella utmärkelsen och till det arbete som görs på Djurgården. I sin presentation betonade han besöksnäringens betydelse för stadens attraktivitet och position i en global konkurrens. Djurgården lyftes fram som en föregångare som skapar kraft, bygger kunskap och bidrar till att positionera Stockholm som en hållbar, innovativ och kreativ destination.

Olle Burell, kommunfullmäktiges ordförande i Stockholms stad.

Ett internationellt perspektiv

Under många år har Djurgården arbetat strukturerat för en mer hållbar besöksnäring. Genom arbetsgången att inventera, strukturera, agera, kontrollera och certifiera, säkerställer vi att vi gör rätt saker. Erkännandet genom utmärkelsen Destinations Platinum Award är ett bevis för att arbetssättet fungerar och ger internationell uppmärksamhet. Utmärkelsen utgår från Green Destinations standard för destinationer. Den bygger på kriterier som Global Sustainable Tourism Council (GSTC) har ställt upp för hållbar turism för destinationer.

Djurgården – en plats för hållbar turism

Via ett förinspelat meddelande GSTCs CEO Randy Durband att Global Sustainable Tourism Council (GSTC) beslutat att förlägga sin världskongress till Sverige, Stockholm och Kungliga Djurgården i april 2024. Detta efter en gemensam inbjudan från Visit Sweden, Visit Stockholm, Tillväxtverket och Kungliga Djurgårdens Intressenter.

Randy Durban, CEO of the Global Sustainable Tourism Council, kommer med goda nyheter. Lyssna gärna!

En grundförutsättning för att kunna att bjuda in kongressen är att värdplatsen har en utmärkelse eller certifiering utifrån GSTCs kriterier. Djurgårdens utmärkelse Green Destinations Platinum Award har därför varit avgörande.

En särskild gratulation kom från näringsdepartementet.

Mötet gästades av Susanne Andersson, vd Visit Sweden, Caroline Strand, vd Visit Stockholm och Helena Nyberg Brehnfors, Tillväxtverket.

Visit Swedens vd Susanne Andersson, Visit Stockholms vd Caroline Strand, och Tillväxtverkets Helena Nyberg Brehnfors gladdes alla åt beskedet och konstaterade att tiden fram till mötet är minst lika viktig. Det är en tid att stärka hållbarhetsarbetet inom branschen i stort konstaterade de alla i ett samtal lett av Kungliga Djurgårdens Intressenters vd Camilla Zedendahl.  

Diskussioner i bikupor

När de som definierar vad hållbar turism är, kommer till oss på Djurgården 2024 – Var står vi då? Hur ser Djurgården ut då? Under några minuter surrades det intensivt i Skånska gruvan då vi i bikupor blickade framåt och började funderade vi över vad vi vill att deltagarna skall möta när de kommer hit.

Hållbarhetsmålen som verktyg

Kungliga Djurgårdens Intressenter består av drygt 60 medlemmar med verksamhet på Djurgården och i besöksnäringen. Det finns en stor variation i storlek och verksamheter och vi har kommit olika långt i hållbarhetsarbetet. Förutsättningarna ser olika ut.

Vi har satt våra hållbarhetsmål tillsammans och antagit dem gemensamt. Hur kan vi använda dem i våra egna strategier och verksamhetsplaner? Vissa har färdiga och långtgående strategier, andra är i startgroparna. Våra mål är ambitiösa och långsiktiga, det kan känna övermäktigt. Men som Magnus Andersson, slottsfogde på Kungliga Djurgårdens förvaltning kommenterade ”Ska man äta elefanter måste man ta den i små tuggor”. Ett syfte med dagen tillsammans var att lära av varandra. Att dela erfarenheter och se att det inte behöver vara svårt att bidra till att målen uppfylls.

Magnus Andersson, slottsfogde på Kungliga Djurgårdens förvaltning.

Hållbarhetsarbetet hos oss

Peter Skogh, museidirektör, och Annika Brantingsson, hållbarhetsansvarig, från Tekniska Museet visade hur de integrerat de gemensamma KDI-målen med sina utvalda SDG-mål i den övergripande verksamhetsplanen för museet. På så sätt blir KDI-målen en del av den egna strategin. Genom att även lyfta in övergripande KDI-mål i sin strategi visar man att man är del i ett större sammanhang. Med sådana mål agerar man inte direkt i den egna verksamheten men är med och påverkar genom det gemensamma Djurgårdsarbetet.

Annika Brantingsson och Peter Skogh från Tekniska museet delade med sig av sitt sätt att arbeta med KDIs hållbarhetsmål och FNs SDG-mål i sin verksamhet.

Utmaningarna är många, möjligheterna likaså

I en panel delade också Lars Amréus från SMTM, Carin Broryd från Parks & Resorts och Gröna Lund, Tomas Frisk från Skansen och Johanna Strandberg från ABBA the Museum erfarenheter från sina verksamheter. En delad uppfattning var att alla inte behöver göra allt. Man måste titta på den egna verksamheten och se var och hur man bäst börjar. Genom att identifiera vilka områden som känns mest relevanta och var man kan göra störst skillnad, kan man finna en strategi för sitt arbete.

Lars Amréus från SMTM, Carin Broryd från Parks & Resorts och Gröna Lund, Tomas Frisk från Skansen och Johanna Strandberg från ABBA the Museum delade erfarenheter från sina verksamheter.

Hur ligger vi till?

Dagens andra del bestod av en workshop som leddes av kärntruppen för hållbarhet. Efter en välbehövd fika, serverad av Systrarna Hellin, delade vi upp oss i fyra gruppen, en för varje fokusområde (Fossilfritt och trafiksmart Djurgården, Hållbar matkultur, Öppet, tillgängligt och välkomnande, och En världsutställning för hållbarhet). Samtalen utgick från två frågor: Hur ligger vi till vad gäller målen för 2022? Och Vad skall vi fokusera på gemensamt under 2023 för att nå målen som vi satt för 2025? I 45 intensiva minuter delades erfarenheter och kunskaper. Som underlag för diskussionerna hade ett särskilt arbetsmaterial tagits fram med nuläges rapport och blickar framåt mot 2025. Det fördes livliga diskussioner och resultaten redovisades gemensamt.

KDIs vd Camilla Zedendahl samlar ihop idéer och tankar efter dagens workshoppass.

Gemensamt var att samtliga grupper kände sig hemma i de uppsatta målen. Flera grupper, bl.a ”Hållbar Matkultur”, bockade av alla uppställda mål för 2022.

Workshopen avslutades med en diskussion om hur vi bäst kommunicerar hållbarhet tillsammans. Hur kan vi genom vårt arbete påverka alla våra besökare i en positiv riktning.

Avslutande internationell utblick

Mötet avslutades med en internationell utblick när vi hälsade Jeremy Smith från The Travel Foundation välkommen. Detta för att han skulle få övervara då Kungliga Djurgårdens Intressenters styrelse skrev under The Glasgow Declaration on Climate Action in Tourism. Deklarationen, som togs fram i samband med COP26 i Glasgow 2021, är ett globalt initiativ med fokus på klimatfrågor kopplade till turism. Syftet är att att driva på takten för minskningen av besöksnäringens klimatpåverkan. Kungliga Djurgårdens Intressenter ställer sig bakom deklarationen som ett led i det gemensamma långsiktiga och strategiska hållbarhetsarbetet.

Jeremy Smith från The Travel Foundation.
Kungliga Djurgårdens Intressenters styrelse skrev under The Glasgow Declaration on Climate Action in Tourism.